Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Salgsbetingelser

Kjøpsvilkår
Salgs og leveringsbetingelsene som følger gjelder for alle kjøp hos Telespor. Disse må du sette deg inn i før det legges inn bestilling i vår nettbutikk.

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene kommer til anvendelse med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøper anses å ha akseptert betingelsene dersom ikke Telespor AS innen 8 virkedager fra ordrebekreftelsens dato har mottatt skriftlig innsigelse.

 1. Pris:

Prisene er å forstå netto pr. 10 dager ekskl. merverdiavgift og miljøavgift, fritt vårt lager. De er basert på valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunkt for avtalens inngåelse, om ikke annet er angitt i tilbudet. Det tas forbehold om eventuell justering av prisene basert på råvarepriser, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt fakturering finner sted.  Dersom dette endrer seg med mer enn 2 %, forbeholder Telespor seg retten til å justere prisene tilsvarende leveringsdagens nivå. Ved for sen betaling belastes 1,5 % etterskuddsrente pr. måned.

 1. Betalingsvilkår:

Ved salg fra lager skjer betaling ved levering. Ved tidlig bestilling/reservasjon kan Telespor kreve at inntil 50 % av ordren forhånds faktureres og resterende betales ved leveranse. Ordren blir aktiv først ved innbetaling. Om verdien av ordren er mindre enn kr. 1 800,- vil ordren faktureres ved levering.

 1. Levering:

Oppgitt leveringstid er basert på opplysningene fra Telespors leverandører, og Telespor forplikter seg til å gjøre det selskapet kan for at leveringstiden blir overholdt.  Ved vesentlige forsinkelser skal kjøperen underrettes uten opphold.  Forsinket levering gir alene ikke kjøperen rett til annullering av kontrakt/avtale eller krav om erstatning.  Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring tas hånd om for kjøperens regning og risiko. Telespor kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted.

 1. Forsendelse:

All forsendelse foregår på kjøperens risiko. Minste frakt er kr 110,-.

 1. Salgspant:

Selgeren har salgspant i de leverte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger inntil disse er betalt.  Kjøper må derfor behandle varene i samsvar med dette forhold.

 1. Reklamasjon:

Ved mottakelsen av varene må kjøper inspisere disse og reklamere eventuelle feil og mangler straks og senest innen 8 dager fra varene er mottatt.  Mangel som oppdages senere enn ett år etter levering kan ikke gjøres gjeldende overfor Telespor.

Opplysninger og beskrivelser av enhver art, herunder illustrasjoner i brosjyrer, kataloger og annet reklamemateriell, instruksjonsbøker, tegninger og oppgaver over tekniske data m.v., tjener kun til veiledning og kan ikke påberopes av kjøper med mindre det er vist til slike opplysninger og/eller beskrivelser i ordrebekreftelsen.

Risiko og ansvar for at leverte varer passer til kjøpers formål eller er anvendelig for kjøper ønsker, påhviler kjøper alene.

 1. Garanti/Ansvarsfraskrivelse:

Telespor har 1. års standard garanti fra kjøpsdato. Garantien gjelder for:

   1. Mangler på varene som forelå ved leveringstidspunktet.
   2. Teknisk svikt og produksjonsfeil.

 

Telespor er ikke ansvarlig hvis:

   1. Det er gjort inngrep i varen uten Telespors samtykke eller varen er montert eller brukt på en uriktig eller uforutsett måte.
   2. Varen er skadet som følge av ukyndig behandling eller reparasjon.
   3. Mangelen kan tilbakeføres til vanlig slitasje eller manglende vedlikehold.
   4. Enheter mistes.

Telespor har rett til å avhjelpe mangel ved omlevering eller retting. Telespors ansvar begrenser seg til levering av ny vare.  Omkostninger som knytter seg til forsendelse, utbedring, demontering og innmontering er Telespor uvedkommende.

 

Telespor har ikke under noen omstendighet noe erstatningsansvar for feil eller mangler ved de leverte varer utover de opprinnelige varenes fakturaverdi. Telespors ansvar omfatter ikke slike indirekte tap som for øvrig er nevnt i kjøpslovens § 67 annet ledd.


Ved enhver innsendelse til Telespor skal returskjema utfylles, enhetene være rengjort, desinfisert og batteriene tatt ut. 

 

 1. Force majeure:

Telespor er fritatt for enhver erstatningsplikt i tilfelle av force majeure, herunder krig, naturkatastrofer, streik og lock-out.

 

 1. Annullasjon/Retur:

Bindende kjøpsavtale er inngått når Telespor bekreftet kjøpers ordre. Avtalen kan bare endres med Telespors skriftlige samtykke etter at den er akseptert av leverandør. Varer tas ikke i retur uten etter spesiell avtalt

 

 1. Tilbud:

Tilbud er bindende i 30 dager, med mindre noe annet fremgår av tilbudet.

 

 1. Bruk på husdyr

Bruken må foregå etter offentlige retningslinjer/spesifikasjoner bl.a. gitt av Mattilsynet. Uansett er brukeren ansvarlig for utstyr som monteres på dyrene.

 

 1. Abonnement

Ved inngåelse av kjøpekontrakt inngås det samtidig en abonnementsavtale på GSM bruken og tilgang til Telespors nettbaserte tjenesteplattform. Abonnementet løper inntil det sies opp eller automatisk om 'Radiobjella' vrakes og kunden varsler Telespor om det. Abonnementet kan stoppes for en tidsperiode på inntil 2 år. Ved oppstart etter at kunden har bedt om stopp av abonnementet tilkommer en startavgift pr. abonnement på kr. 100,-. Om en bruker selger/gir bort enheter er bruker pliktig til å gi beskjed om disse vilkårene til ny eier. Enheten kan ikke brukes uten abonnement.

Abonnementene følger de til enhver tid standard betingelser (SLA) som gjelder hos aktuelle mobiloperatører. Nettbasert tjenesteplattform er tilgjengelig 24/7 uten garantert oppetid. Personell fra Telespor er tilgjengelig mellom 08 – 16 mandag til fredag.

 

 1. Bruk av e-post i kommunikasjon mellom kunde og leverandør

Faktura og andre forretningsdokumenter utveksles som vedlegg pr. e-post dersom ikke annet avtales

 

 1. Betaligsvilkår
  Netto pr. 10 dager Gjelder eventuell forskuddsfaktura og faktura ved levering.

Se for øvrig Telespors standard salgs og leveringsbetingelser- www.telespor.no
 

 1. Leveringsvilkår
  Varene leveres innen 1.mai om ikke annet er avtalt. Kunden betaler frakt etter vekt og volum. Normalt sendes varene som bedriftspakke med Posten. Ønskes annen levering må Telespor kontaktes.

Se for øvrig Telespors standard salgs og leveringsbetingelser. www.telespor.no